Fantomas na LHS
3   1210   31  
Fantomas na LHS
Sigman
2ТЭ116УР-001
1   1119   27  
2ТЭ116УР-001
Tetek01
łotewskie... Chojnice (?)
4   1578   15  
łotewskie... Chojnice (?)
UOP
2ТЭ10М-2417
1   1611   13  
2ТЭ10М-2417
Kacper
Fantomas w Galicji
2   1385   13  
Fantomas w Galicji
Sigman
Czerwona Dycha
1   1674   11  
Czerwona Dycha
Sigman
2ТЭ10M-3421
3   1696   7  
2ТЭ10M-3421
Gagarin
2ТЭ10У-0188
10   1771   10  
2ТЭ10У-0188
Gagarin
Waga ciężka
4   1780   6  
Waga ciężka
Gagarin
2ТЭ10У-0184
3   1397   3  
2ТЭ10У-0184
Gagarin
Krustpils
6   1244   8  
Krustpils
Gagarin
2ТЭ10У-0190
10   1551   12  
2ТЭ10У-0190
Gagarin
Fantotrio
1   1199   1  
Fantotrio
Gagarin
Firestarter
6   1554   5  
Firestarter
Gagarin
2ТЭ10M-2466
1   1523   6  
2ТЭ10M-2466
m0ke
2ТЭ10M-2849
2   1404   4  
2ТЭ10M-2849
m0ke
2ТЭ116-670
1   1360   4  
2ТЭ116-670
m0ke
2ТЭ116-559
1   1204   1  
2ТЭ116-559
m0ke
2ТЭ10М&#1050 ...
7   1905   8  
2ТЭ10М&#1050 ...
m0ke