Orlen na czternastce
7   2298   15  
Orlen na czternastce
Gumis47
Ola z "Kasztelanem"
3   4252   10  
Ola z "Kasztelanem"
Michał Kubiak
Ol49-59
2   1973   7  
Ol49-59
Arsen