Tory w lesie IV
5   1224   5  
Tory w lesie IV
Bar_tek
Tory w lesie III
6   1123   7  
Tory w lesie III
Bar_tek
Tory w lesie II
0   940   5  
Tory w lesie II
Bar_tek
Tory w lesie I
4   992   7  
Tory w lesie I
Bar_tek