2ТЭ116-559
3   889   4  
2ТЭ116-559
Sigman
2ТЭ116-559
1   689   1  
2ТЭ116-559
m0ke