2M62-1232
0   218   15  
2M62-1232
Poza Granice
M62M-1001
4   426   18  
M62M-1001
Poza Granice
2М62-1145
3   773   17  
2М62-1145
Maksym Kashenkov