Czeburaszka
10   385   29  
Czeburaszka
Maksym Kashenkov
Sestikolak
3   496   9  
Sestikolak
1524mm